Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Nhập cư
Nhập cư
Bất động sản
Bất động sản
Kế hoạch tài chính
Kế hoạch tài chính
thị trường
thị trường
Tin ảnh
tin tức
Giới thiệu

At Hua Qi International group, we work closely with our clients to build a personalised future, regardless of your stages in life. Our company provides services that focus on the 4 main areas of future: education and training, migration, real estate management, and financial planning.